کندانسور سطحی
Project

کندانسور سطحی

کندانسور ها جهت تقطیر بخار آب مورد استفاده قرار می گیرند وکاربرد های فراوانی در صنایع بخصوص نیروگاه ها جهت تقطیر بخار خروجی از توربین دارند . سیال گرم ،بخار آب بهمراه هوا و گاز های غیر قابل کندانس بوده و سیال سرد معمولا آب می باشد. جدا بودن سیال خنک کننده و بخارات از...

کندانسور تماس مستقیم (بارومتریک)
Project

کندانسور تماس مستقیم (بارومتریک)

کندانسور های تماس مستقیم مانند کندانسور های سطحی برای تقطیر بخار آب مورد استفاده قرار می گیرند با این تفاوت که تقطیر بخار در آنها در اثر تماس مستقیم بخار با آب خنک کن انجام می گیرد.در این کندانسور ها بخار تقطیر شده با آب خنک کن ترکیب شده و از کندانسور خارج می گردد....