کمپرسور سایلنسر
Project

کمپرسور سایلنسر

توربینهای گازی به سایلنسرهای اگزوز برای تمامی سیکل های ساده و عملیات  BYPASSکه درآن توربین مستقیما به اتمسفر اگزوز میشود، نیاز دارند. سایلنسرها نیز هنگامی موردنیاز می شوند که الزامات نویز سختی در سیکل های ترکیبی یا کاربردهای بازیابی گرما وجود داشته باشد. درکل، سایلنسرهای ورودی برای تمامی سیستم های توربینی موردنیاز هستند. کل سیستم...

بلوئر سایلنسر
Project

بلوئر سایلنسر

بلوئرها صدای زیادی را تولید می نمایند که باعث بروز مشکلـاتی از جمله در مجاورت شرکت ها یا مناطق مسکونی و یا نزدیکی محل نصب دستگاه ها با ساختمانهای اداری واقع در کارخانجات می گردد. طبیعتاً تمامی بلوئرها به سایلنسر ورودی و تخلیه نیاز دارند. نویز ورودی بلوئر به اندازه ی تخلیه آن شدید نیست...

فن سایلنسر
Project

فن سایلنسر

از مهمترین منابع صدا و نویز در ساختمان ها و صنایع می توان به فن ها اشاره کرد. بطورکلی دو نوع فن در صنایع کاربرد دارد که شامل فن های محوری و فن های گریز از مرکز می باشد. مهمترین علل آلودگی صوتی مکانیکی (غیر آیرودینامیکی) عدم بالانس فن و یاتاقان صدای موتور ورزونانس ساختاری...