بررسی مشخصه های عملکردی اجکتورهای بخار در نسبت های انبساط مختلف

محسن کاظمی ۱، مجتبی طحانی ۲*، ساسان داودی ۳

-۱ کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، تهران

-۲ استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

-۳ کارشناس، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

اجکتور جت بخار یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش صنایع تبرید، تهویه مطبوع، شیرین سازی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی است. درک بهتر فیزیک جریان در اجکتور نقش مهمی در بهبود عملکرد اجکتور ایفا می کند. در این مطالعه، الگوریتم تحلیلی برای طراحی اجکتورهای بخار توسعه می یابد. الگوریتم نسبت جریان را به صورت تابعی از نسبت انبساط و فشارهای بخار مکش، بخار محرک و بخار متراکم ارائه می کند. در ادامه تغییرات نسبت تراکم و تغییرات فشار پشت دیفیوزر برحسب نسبت جریان اجکتور )نسبت دبی بخار محرک به مکش( در دو نسبت انبساط ۵ و ۵۰ مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد که با افزایش نسبت جریان میزان نسبت تراکم افزایش پیدا کرد. همچنین در یک نسبت جریان مشابه، مقدار نسبت تراکم در اجکتورهای با نسبت انبساط ۵۰ بزرگتر از مقدار نسبت تراکم در اجکتور با نسبت انبساط ۵ می باشد که علت آن ایجاد خلاء بیشتر در نسبت انبساط ۵۰ می باشد. در ادامه، نتایج کد با نتایج تجربی مقایسه شده که با اعتبارسنجی نتایج، صحت داده مورد تایید قرار گرفت. در انتها، تغییرات عدد ماخ جریان از خروجی نازل تا قسمت تخلیه محاسبه شده است. نتایج نشان داد که شرایط پرفشار باعث کم شدن زاویه انبساط می شود، بنابراین منجر به جت کوچک با سطح موثر بزرگتر می شود. موج انبساطی شتاب بیشتری می گیرد. بنابراین سطح موثر بزرگتر، امکان مکش میزان بیشتری از جریان مکش را فراهم می کند.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

 

 

استاندارد فناوری خلاء- قواعد سنجش پمپ های خلاء جت بخار (اجکتور بخار) و کمپرسورهای جت بخار (ترموکمپرسور) با سیال عامل بخار

رئیس کمیسیون تدوین استاندارد: مهندس ساسان داودی۱

۱- مدیرعامل شرکت آراد تجهیز

چکیده

استاندارد « فناوری خلاء – قواعد سنجش پمپ¬های خلاء جت بخار (اجکتور بخار) و کمپرسورهای جت بخار(ترموکمپرسور)  با سیال عامل بخار» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در هزار و سیصدو هشتادمین اجلاس کمیتۀ ملی مکانیک و فلزشناسی مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک مادۀ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

جهت دانلود استاندارد کلیک کنید

استاندارد فناوری خلاء – واژه نامه – قسمت ۳ : خلاء سنج های فشار جزئی و فشار کل

رئیس کمیسیون تدوین استاندارد: مهندس ساسان داودی۱

۱- مدیرعامل شرکت آراد تجهیز

چکیده

استاندارد « فناوری خلاء – واژه نامه – قسمت ۳ : خلاء سنج های فشار جزئی و فشار کل» که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی و منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و منتشر شد، براساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هزار و چهارصد و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ تصویب شد، اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 

جهت دانلود استاندارد کلیک کنید