کاربرد محصولات

با توجه به اینکه اجکتورها در صنایع مختلف و برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، لازم است اجکتورها برای هر کدام از این اهداف یا فرایندها بسته به نوع سیال محرک معرفی و ارائه گردند. براساس جدول ارائه شده در زیر می توان بسته به سیال محرک در دسترس و فرایند مودر نظر مشتری، محصول مورد نظر را انتخاب کرد. همچنین در بخش محصولات می توان بصورت شماتیک، عملکرد محصول را مشاهده کرد و کاتالوگ و فرم سفارش آن را دانلود نمود.

جدول انتخاب محصول

سفارش کاتالوگ محصولات سیال محرک کاربردها فرایند
Jet Syphons
Jet ejectors
Jet Syphons 
Jet ejectors
Jet Syphons 
Jet Ejectors
Steam خالی کردن مخزن
پمپ کردن آب میوه در یک واحد کنسروسازی
تامین آب گرم جاکت دستگاه تقطیر
پمپ کردن آب زائد محتوی مواد جامد
تمیزکاری رسوب مخازن
جابه جائی دوغاب ها
عملیات نمونه برداری
جابه جائی ذرات جامد خشک با کمک هوا
تخلیه خط مکش پمپ سانتریفیوژی
 

 

جابه جایی /پمپ کردن مایعات یا جامدات

Jet Syphons Jet Ventilators (Exhausters) Jet Syphons
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Syphons 
Jet Ventilators (Exhausters)
Air/Gas
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Solid Handling Eductors
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Solid Handling Eductors
Jet Eductors 
Jet Ventilators Exhausters 
Solid Handling Eductors
Liquid
Jet Compressors Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Jet Compressors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Jet Compressors 
Jet Ventilators (Exhausters) 
Jet Ejectors
Steam بهم زدن مخازن تخمیر و خشک کننده
راه اندازی پمپ های گریز از مرکز
اگزوز کردن هوا از اواپراتورهای خلاء
تنظیم فشار مخازن
کنترل گازهای خورنده
هوا دادن و با اکسیژن امیختن آب زائد
به گردش در آوردن بخار
تقویت فلش بخار از یک دریافت کننده تغلیظ شده
فشرده سازی بخار زائد
انتقال گازهای زائد به فلر
اگزوز کردن مخازن سولفور یا گوگرد
مکش بخار در بی بو کننده روغن خام
 

 

جابه جایی / پمپ کردن هوا یا گازها

Jet Ejectors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Compressors
Jet Ejectors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Compressors
Jet Ejectors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Compressors
Air/Gas
Jet EductorsJet Ventilators (Exhausters)
Gas Scrubbers
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Gas Scrubbers
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Gas Scrubbers
Liquid

Jet Ventilators (Exhausters)

Jet Ejectors

Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Steam فیلتر کردن، تقطیر
اشباع سازی، جذب
خشک کردن، گاز زدائی
دی هیدرات کردن، تخلیه کردن
پخت کردن، تبخیر کردن
انتقال خلاء، سرد کردن
حذف تقطیر تحت خلاء
اگزوز کردن هوا از مخازن خلاء و اواپراتورها
راه اندازی پمپ های گریز از مرکز
 

 

 

تولید خلاء

Jet Ventilators (Exhausters)

Jet Ejectors

Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Ejectors
Air/Gas
Jet Eductors Jet Ventilators (Exhausters) Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Eductors 
Jet Ventilators (Exhausters)
Liquid
Jet Heaters
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Heaters
Jet Ventilators (Exhausters)
Jet Heaters 
Jet Ventilators (Exhausters)
Steam مخلوط کردن شیمیایی با نسبت های دلخواه
ترکیب کردن رنگ پودری با بنزین
اختلاط مواد نفتی در یک مخزن
اسکروب کردن گازها
مخلوط کردن با گازهای محصول از اشتعال کوره
مخلوط کردن بوتان، پروپان و گاز طبیعی متراکم کننده بخار زاید با یک فشار فرایندی قابل استفاده سیرکوله کردن بخار در خشک کن ها
 

 

مخلوط کردن دو ماده

Jet Compressors Jet Compressors Jet Compressors Air/Gas
Gas Scrubbers
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Gas Scrubbers
Jet Eductors
Jet Ventilators (Exhausters)
Gas Scrubbers
Jet Eductors 
Jet Ventilators (Exhausters)
Liquid
Jet Heaters
Jet Syphons
Jet Heaters
Jet Syphons
Jet Heaters 
Jet Syphons
Steam گرمایش آب
گرم کردن و به گردش در آوردن آب
جلوگیری از یخ زدن آب در مخازن نگهدارنده گازها
پختن دانه یا بذر یا ماده مشابه
تامین آب گرم برای جاکت های دستگاه تقطیر
 

 

گرم کردن مایعات

Gas Scrubbers Gas Scrubbers Gas Scrubbers Liquid زدودن SO2, SO3, CI2, SiF4, HCI, NH3 HF, H2S, HNO3, H2SO4, COCI2, HCN, SOCI2, HBr, Br2, F2,، فرمالدئید، ذرات و ترکیبات گوگردی و سایر ترکیبات دیگر  

رفع الودگی یک گاز

Steam Desuperheaters Steam Desuperheaters Steam Desuperheaters Steam الزامات نیروگاهی برای بخارات سوپرهیت
بهیود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی نوع سطحی
کاهش و کنترل دماهای بخار سوپرهیت که به محصول ضرر می زنند.
کنترل دماهای سوپرهیت در بارهای جزئی
حفظ تعادل بین بخار فرایندی و الزامات توان
 

 

کاهش دمای بخار

Steam Jet chiller Steam Jet chiller Steam Jet chiller Steam سرد کردن آب در مناطق مختلف بخصوص مناطق گرمسیری کاهش دمای آب